Gmina Września

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | Oś priorytetowa 3 „Energia”  | Działanie 3.3. Wspieranie strategii nisko-emisyjnych w tym mobilność miejska. |  Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.