Kasy fiskalne OnLine – kompendium wiedzy

0

Mówimy jak jest

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE

Z WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW

O KASACH REJESTRUJĄCYCH.

Stan wiedzy na dzień 09.05.2019 r.

Kasa fiskalna OnLine – co to takiego ?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

Kto musi zainstalować kasy fiskalne OnLine?

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

(Rozpoczęcie Ewidencji, nie instalacji. Urządzenia powinny być zainstalowanie i uruchomione przed datą obowiązku)

Od 1 stycznia 2020 roku:

 • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów
 • Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od 1 lipca 2020 roku:

 • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:

 • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Na czym polega proces fiskalizacji kasy fiskalne OnLine?


Zasadniczą różnicą jest to że fiskalizacja kas offline bardzo często odbywała się w serwisie, a teraz proces ten powinien być przeprowadzony u podatnika, przed przystąpieniem do samego procesu fiskalizacji należy:
skonfigurować połączenie z Internetem,
sprawdzić poprawność komunikacji z Repozytorium CRK, Czasu, Producenta.

Nadanie numeru ewidencyjnego odbywało się w urzędzie skarbowym podatnika teraz numer nadawany jest podczas fiskalizacji przez CRK

Najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia

nowych przepisów o kasach rejestrujących

Nowe przepisy o kasach rejestrujących nabrały mocy prawnej 1 maja 2019 r. Oprócz zmian, które dotyczą wszystkich użytkowników kas rejestrujących, wprowadziły one nowa kategorie urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym pojawił się szereg zmian w prawach i obowiązkach dla podatników. Zwracamy uwagę na najważniejsze z nich.

Kwestie prawne w sprawie kas rejestrujących są regulowane przez:

 • Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika,
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PODATNIKÓW

EWIDENCJONUJĄCYCH SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU KAS REJESTRUJĄCYCH

Poniższe przepisy dotyczą wszystkich podatników używających kas fiskalnych,

tj. kas online, kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów.

Obowiązek składania oświadczeń przez osoby obsługujące kasy rejestrujące.

Wprowadzono obowiązek składania oświadczeń przez osoby prowadzące ewidencje sprzedaży na kasie rejestrującej, ze zostały poinformowane o zasadach prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w załączniku nr. 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Należy zauważyć, ze:

 • osoby, które dopiero rozpoczynają ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej składają takie oświadczenia przed rozpoczęciem ewidencji
 • pozostali (czyli ci, którzy taką ewidencję prowadzili przed 1 maja 2019 r.) składają takie oświadczenia najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r.

Wprowadzono nowa matryce stawek VAT

Od 1 maja 2019 r. funkcjonuje nowa matryca stawek VAT. Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowana matryce stawek VAT.

Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,

Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na czym w praktyce polega taka zmiana matrycy stawek VAT

Proces ten jest uzależniony od tego na jakim urządzeniu dokonuje się zmian i jaki jest zakres sprzedawanych towarów oraz usług.
W przypadku drukarek fiskalnych proces jest dwuetapowy: najpierw należy przygotować oprogramowanie w którym dokonamy zmian związanych z komunikacją z drukarką fiskalną, a następnie musimy zmienić kolejność stawek w Pamięci Fiskalnej.
W przypadku kas fiskalnych proces jest dużo bardziej złożony, gdyż nazwy sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług z przypisanymi stawkami podatku VAT znajdują się w kasie. Taką zmianę możemy wykonać po zrobieniu raportu zerującego sprzedaży według towarów, następnie zmieniamy kolejność stawek w pamięci fiskalnej, wtedy musimy zmienić literę stawki przy każdym towarze w którym zachodzi zmiana, jeśli sok objęty jest stawką VAT 5 % i dotąd przypisany był do litery D, to musimy zmienić na literę C. Dla sklepu spożywczego średniej wielkości proces ten może potrwać nawet 2 godziny dla jednej kasy.

Poddawanie urządzenia fiskalnego przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 24 miesiące

W ciągu 3 dni od zgłoszenia Serwisant dokonuje przeglądu, w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł – wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skąd urząd skarbowy będzie wiedział którzy podatnicy poddają urządzenia fiskalne do przeglądu a którzy nie?

Serwis kas został zobligowany do raportowania wykonanych przeglądów ustawowych w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd.

Kasy z papierową kopią paragonów

Od 1 maja 2019 r. zabroniono wymian pamięci fiskalnych w takich urządzeniach. Kasy z kopią papierową można wprowadzać do obrotu do końca sierpnia 2019 r.

Kasy z elektroniczną kopią paragonów

Homologacje dla kas z kopią elektroniczną zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2022 r., to oznacza, że jeszcze po tej dacie będzie można użytkować takie urządzenia, ale nie będzie można wprowadzać ich do obrotu.

ZMIANY W PRAWIE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM KAS ONLINE

NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych

Do repozytorium kas

 • Użytkownik kasy Online musi zapewnić dostęp do Internetu czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium,
 • z powodu np. braku dostępu do Internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskać zgodę Urzędu

Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach.

Wymiana pamięci fiskalnej

 • Należy zachować dane z pamięci chronionej
 • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US),
 • kiedy urządzenie przechodzi w stan „tylko do odczytu” musi być podłączone do Internetu w celu przekazania danych do CRK,
 • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas Online wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń Online,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas Online,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
 • Prawo do ulgi nabywany w następnym miesiącu po zainstalowaniu kasy, pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia Online,
 • rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem dla podatników zobligowanych do korzystania z kas Online,
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię