Września przystąpiła do programu “Wielkopolska Karta Rodzinny”

0

Zniżki do muzeum, teatru czy na zakupy. Takie korzyści daje program “Wielkopolska Karta Rodziny”, do którego w ostatnich dniach przystąpiła Gmina Września.

Karta zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek. Mówi Izabela Andrzejewska Specjalista ds. wspierana rodziny z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu:

Program działa od 2014 roku i do tej pory wydano ponad 66 tys. kart.

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575) – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. (GP)