Zapraszamy do konkursu

 

Jeśli chcesz zostać sponsorem nagrody w konkursie, skontaktuj się z działem reklamy:

tel. 61 672 12 12
e-mail: reklama@radio-wrzesnia.pl

Regulamin Konkursu „Nie na Żarty” organizowanego na antenie Radia Września 93.7 FM

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Września, zwanych dalej Konkursami jest Radio Września 93.7 FM z siedzibą we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 34.

2. Konkursy przeznaczone/ogłaszane są dla słuchaczy Radia Września i są emitowane w programie Radia Września, na portalu radiowrzesnia.pl oraz fanpagu facebookowym Radia Września.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację i treść organizowanych Konkursów.

4. Regulamin Konkursów jest dostępny na stronie Radia Września: www.radiowrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

    1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę na uczestnictwo w konkursie od uprawnionego opiekuna.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Radia Września ani członek jego najbliższej rodziny.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą SMS-ową pod wskazany przez Prowadzącego Konkurs nr: 7148 o treści na początku Wrzesnia. (koszt: 1,23 zł z VAT) lub inną drogą wskazaną przez Prowadzącego.

2. O rodzaju nagrody przyznawanej w Konkursie i jej sponsorze informuje każdorazowo Prowadzący Konkurs.

3. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora. Wyraża również zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz swojego wizerunku na portalu radiowrzesnia.pl lub fanpagu facebookowym Radia Września.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Wzięcie udział w konkursie jest równoznaczne z:

  • akceptacją regulaminu konkursu,

  • zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

  • potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie niezbędne określone w regulaminie warunki do wzięcia udziału w konkursie.

§4 Wyłonienie zwycięzców

Etap I konkursu

NAGRODA: Voucher o wartości 50 PLN na jedzenie

1. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która poprawnie wykonała zadanie konkursowe zadane przez Prowadzącego Konkurs i zostaje wskazana przez Prowadzącego Konkurs.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie przez Prowadzącego telefonicznie.

3. Zwycięzca etapu I konkursu, przechodzi do etapu II konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność nawiązanego połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą.

4. Odbioru nagrody dokonuje Zwycięzca Konkursu lub osoba przez niego upoważniona osobiście w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu w takim przypadku wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranej nagrody w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu, jeżeli jednorazowa wartość tej wygranej nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wygranej nagrody w konkursie przekracza kwotę 760 zł brutto, Zwycięzca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową ani prawo żądania wymiany nagrody na inną.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszeń w Konkursie przez osoby nieuprawnione.

10. Uczestnik może być laureatem konkursu nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, jeśli ten warunek nie jest spełniony, Radio Września może odmówić wydania nagrody.

Etap II konkursu

NAGRODA: Voucher 200 PLN na jedzenie z pierwszego etapu

1. W drugim etapie konkursu może wziąć udział jedynie zwycięzca pierwszego etapu.

2. Podczas realizowania nagrody z pierwszego etapu konkursu, zwycięzca musi zrobić zdjęcie pt. „Pokaż jak Ci smakuje” z widocznym logo restauracji/baru w którym realizuje zwycięski voucher.

3. Zdjęcie należy udostępnić PUBLICZNIE na swoim profilu na facebooku z oznaczeniami #nazwa_lokalu* #Radio_Września #Nie_na_żarty
do 30 sierpnia 2020r./zgłoszenie.
* nazwa lokalu w którym realizowany jest voucher

4. Wygrywa najciekawsze i najkreatywniejsze zdjęcie

5. Zwycięzce wyłoni pięcioosobowe Jury.

6. Ogłoszenie wyników 4 września na antenie Radia Września w programie „No wstawaj Września”.

§5 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Prowadzącego Konkursu.

2. Decyzje Jury/Prezentera dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Radio Września ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dotyczy Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM na portalu radio-wrzesnia.pl i fanpagu facebookowym Radia Września.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, które obowiązywać będą z dniem zamieszczenia zaktualizowanego regulaminu na astronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach spornych. Decyzje Organizatora są ostateczne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Regulamin Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Września, zwanych dalej Konkursami jest Radio Września 93.7 FM z siedzibą we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 34.

2. Konkursy przeznaczone/ogłaszane są dla słuchaczy Radia Września i są emitowane w programie Radia Września, na portalu radio-wrzesnia.pl lub fanpagu facebookowym Radia Września.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację i treść organizowanych Konkursów.

4. Regulamin Konkursów jest dostępny na stronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

    1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę na uczestnictwo w konkursie od uprawnionego opiekuna.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Radia Września ani członek jego najbliższej rodziny.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą SMS-ową pod wskazany przez Prowadzącego Konkurs nr: 7148 o treści na początku Wrzesnia. (koszt: 1,23 zł z VAT) lub inną drogą wskazaną przez Prowadzącego.

2. O rodzaju nagrody przyznawanej w Konkursie i jej sponsorze informuje każdorazowo Prowadzący Konkurs.

3. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora. Wyraża również zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz swojego wizerunku na portalu radio-wrzesnia.pl lub fanpagu facebookowym Radia Września.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Wzięcie udział w konkursie jest równoznaczne z:

  • akceptacją regulaminu konkursu,

  • zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

  • potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie niezbędne określone w regulaminie warunki do wzięcia udziału w konkursie.

§4 Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która poprawnie wykonała zadanie konkursowe zadane przez Prowadzącego Konkurs i zostaje wskazana przez Prowadzącego Konkurs.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie przez Prowadzącego telefonicznie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność nawiązanego połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą.

4. Odbioru nagrody dokonuje Zwycięzca Konkursu lub osoba przez niego upoważniona osobiście w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia Konkursu na antenie Radia Września, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu w takim przypadku wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranej nagrody w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu, jeżeli jednorazowa wartość tej wygranej nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wygranej nagrody w konkursie przekracza kwotę 760 zł brutto, Zwycięzca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową ani prawo żądania wymiany nagrody na inną.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszeń w Konkursie przez osoby nieuprawnione.

10. Uczestnik może być laureatem konkursu nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, jeśli ten warunek nie jest spełniony, Radio Września może odmówić wydania nagrody.

§5 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Prowadzącego Konkursu.

2. Decyzje Jury/Prezentera dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Radio Września ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dotyczy Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM na portalu radio-wrzesnia.pl i fanpagu facebookowym Radia Września.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, które obowiązywać będą z dniem zamieszczenia zaktualizowanego regulaminu na astronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach spornych. Decyzje Organizatora są ostateczne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).